Zjawisko przemocy domowej rośnie w siłę!

Wraz z ograniczeniem przemieszczania się w związku z pandemią koronawirusa, wzrasta liczba aktów przemocy domowej. Informują badacze oraz media. W Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet zwracamy uwagę na potrzebę zwalczania tego zjawiska.


Przemoc domowa w Polsce w dobie pandemii

Brakuje jeszcze pełnych danych statystycznych za rok 2020. Do mediów z Polski i zza granicy spływają natomiast niepokojące informacje, że zjawisko przemocy w domach przybiera na sile. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polska jest krajem o najniższej skali przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej.

Celem podejmowanych przez państwo działań powinno być obiektywne eliminowanie zjawiska przemocy w domu. Polskie prawo doczekało się nowelizacji. W listopadzie wchodzi w życie tzw. „ustawa antyprzemocowa”. Nowe przepisy umożliwiają policjantowi wydanie natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania przez domowego oprawcę.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:

Każdy z nas może pomóc ofiarom przemocy informując je o miejscach, gdzie mogą otrzymać realną pomoc w trudnej sytuacji.

Problem badania tego zjawiska wiąże się również ze wstydem pokrzywdzonych. Trzeba uświadamiać ofiary, że to nie ich powód do wstydu, a domowego oprawcy. Ukrywanie tego procederu może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia ofiary oraz jej najbliższych.

Jako portal postaramy się uzyskać aktualne dane dotyczące omawianego zjawiska.

Jestem ofiarą przemocy – co robić?

Podstawowym i pierwszym działaniem powinno być poinformowanie służb o przypadku przemocy. Są jednak sytuacje, gdy osobie poszkodowanej ciężko otwarcie wraz z ujawnieniem tożsamości powiedzieć o swoich problemach, w tej sytuacji najlepiej dzwonić na numer telefonu zaufania “Niebieskiej Linii” 800 12 00 02 aktywny całodobowo.

Więcej o możliwościach pomocy można znaleźć na stronach rządowych. Warto pamiętać, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi swoją działalność również w ramach Funduszu Sprawiedliwości, do którego kompetencji należy między innymi wsparcie materialno-psychologiczne osób które spotkały się z przemocą domową. Ich sieć pomocy cały czas się rozwija. W całej Polsce działa już 370 miejsc, gdzie poszkodowani mogą się zgłosić po pomoc. Poniżej zamieszczam przydatne linki:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Problematyczną kwestię w dobie pandemii podjął również Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) udostępniając między innymi poradnik dostępny na stronie RPO. Możemy tam znaleźć informacje jak reagować na przemoc domową, gdzie szukać pomocy i jak planować swoje działanie, aby móc możliwie bezpiecznie zgłosić problem.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy NIE MILCZ. Zgłoś się niezwłocznie na policję albo na wybrany telefon zaufania. Milczenie i zatajanie są tak samo poważnymi przestępstwami jak przemoc domowa wobec jej ofiar.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet

To dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) na mocy Rezolucji Przyjętej przez Walne Zgromadzenie ONZ w 1999 roku (/RES/54/134 7 February 2000).

Jej celem jest zachęcenie do podejmowania i promowania działań podnoszących świadomość społeczną.

“2. Invites, as appropriate, Governments, the relevant agencies, bodies, funds and programmes of the United Nations system, and other international organizations and non-governmental organizations, to organize on that day activities designed to raise public awareness of the problem of violence against women.”

“2. Zachęca, odpowiednio, Rządy, odpowiednie agencje, organy, fundusze i programy systemu Narodów Zjednoczonych oraz inne organizacje międzynarodowe i pozarządowe do zorganizowania tego dnia działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat problemu przemocy wobec kobiet.” (tłum. Własne)

Źródło: ONZ, Global Assembly /RES/54/134 7 February 2000W 1993 roku utworzono Deklarację o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (A/RES/48/104; UN), której polskie tłumaczenie można znaleźć na stronie Biblioteki Sejmowej .Według omawianej Deklaracji każda kobieta ma prawo do:

Artykuł 4

a) prawo do życia,
b) prawo do równości,
c) prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
d) prawo do równości wobec prawa,
e) prawo do wolności od wszelkich form dyskryminacji,
f) prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego,
g) prawo do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy,
h) wolność od tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub upokarzającego traktowania albo karania”.”

Źródło: Biblioteka Sejmowa, Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec KobietPodpisane pod deklaracją państwa członkowie potępiają przez przemocy wobec kobiet niezależnie od kwestii kulturowych i religijnych. Warto zaznaczyć, że to potępienie ma mieć charakter nie tylko sugestii, ale i norm prawnych i konkretnych działań politycznych.

Walka ONZ z przemocą wobec kobiet

Tegoroczna edycja MDPPWK skupiać się będzie na problemie wzrostu liczby przypadków przemocy domowej, która nasila się od czasu wybuchu pandemii. Hasłem przewodnim jest „Orange The World: Found, Respond, Prevent, Collect” “Pomarańczowy świat: Znajdź, Odpowiadaj, Zapobiegaj, Zbieraj.” (Tłum. własne).

Kolor pomarańczowy ma przypominać wolną od przemocy przyszłość. Dziś rozpoczyna akcja „16 Days of Activism aginst Gender Based Violence” („16 dni aktywności przeciw przemocy warunkowanej płcią” Tłum. Własne), która potrwa do 10 grudnia, czyli Dnia Praw Człowieka. Przez ten okres będą promowane działania zmierzające do eliminacji zjawiska przemocy ze względu na płeć.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy