Stop ideologizacji uniwersytetów

Organizacje prorodzinne wystosowały pismo do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Chcą upublicznienia informacji na temat sposobu funkcjonowania i finasowania Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ. To reakcja na ankietową aferę o płeć. W liście zawarto 14 szczegółowych pytań.  

Fundacja Rodzice chronią dzieci, poprosiła naszą redakcję o nagłośnienie inicjatywy. List do rektora powstał w wyniku medialnego zamieszania wokół ankiety wystosowanej do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której można było wybrać jedną z 5 podanych płci. Pisaliśmy o tym w artykule: „Ankietowa afera o płeć na Uniwersytecie Jagiellońskim”.

Zdaniem autorów pisma komórka UJ ds. bezpieczeństwa i równego traktowania prowadzi szeroką działalność ideologiczną.

Jest ona oparta na schematach neomarksizmu i przeciwstawiania grup z definicji dominujących i słabszych, co wykazała jedna z tabel w materiałach „16 dni przemocy ze względu na płeć”. W tych i innych materiałach ww komórki ds bezpieczeństwa tuż obok standardów bezpieczeństwa i higieny pracy roi się od pojęć takich jak uprzedzenia, dyskryminacja – pośrednia i bezpośrednia, mowa nienawiści, stereotypy i różne „-fobie”. Natomiast zaskakująco mało jest obiektywizacji tych bardzo wieloznacznych pojęć i np. statystyk. W odróżnieniu od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, które badało głównie podstawy prawne genderowej ankiety UJ, organizacje prorodzinne skupiły się na podstawach naukowych oferowanych w ramach wewnętrznych szkoleń UJ standardów antydyskryminacyjnych, w tym równouprawnienia osób identyfikujących się jako LGBT+”.  – czytamy w notatce prasowej inicjatorów akcji.  

W wystosowanym dokumencie organizacje prorodzinne zapytały m.in. o datę likwidacji płci biologicznej oraz raporty naukowe, wg których związki homoseksualne niczym nie odbiegają od związków hetero. Padło również pytanie czy dział bezpieczeństwa UJ bierze pod uwagę osoby o poglądach prawicowych, skoro wśród wielu rekomendowanych materiałów polecane są organizacje lewicowe i feministyczne.

Autorzy listu stawiają mocną tezę: „za taką zbudowaną, zdaniem ekspertów, na ideologii neomarksizmu, działalność – płacą podatnicy. Ideologia, w tym queer czy LGBT+ (szacunek należy się osobom, ideologia dotyczy programu zmian społecznych i należy poddawać ją weryfikacji) regularnie ignoruje dane naukowe. Czy tak jest w przypadku UJ (a tak wydają się świadczyć fakty), wykażą analizy rektora UJ”.


Inicjatywę listu do rektora wsparli do tej pory: 

 • Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”,
 • Centrum Życia i Rodziny,
 • Instytut Rozwoju Społecznego Fundacja Nowa Optyka,
 • Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci.

Poniżej publikujemy pełną treść listu.
Warszawa, 29-06-2021

Szanowny Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pan prof. dr hab. Jacek Popiel


Głęboko poruszeni wymianą wypowiedzi z końca czerwca 2021 r. pomiędzy Małopolską Kurator Oświaty – Panią Barbarą Nowak, a władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Ministrem Edukacji i Nauki –Panem prof. Przemysławem Czarnkiem, które dotykają bardzo ważnych i aktualnych problemów w obszarze nauki polskiej, w tym na Uniwersytecie Jagiellońskim,

jako reprezentanci polskiego społeczeństwa, którym leży na sercu przyszłość polskiej nauki, rodziców zatroskanych o własne dzieci, podatników, którzy polskie uczelnie wyższe finansują, oraz ekspertów od lat zajmujących się zagadnieniami rodziny oraz współczesnych ideologii, w tym neomarksizmu – który jest ważną kwestią w tej dyskusji,­

pragniemy zabrać głos w prowadzonej wymianie poglądów i poprosić o udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania, deklarując jednocześnie swój osobisty szacunek dla każdej osoby ludzkiej.

Prosimy o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej poniższych informacji.:

 1. Ile rocznie kosztuje utrzymanie „Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ” zatrudniającego aktualnie 8 osób, opartego o standardy „antydyskryminacyjne” i przeciwstawianie sobie grup z definicji „słabszych” oraz „dominujących” (a więc na neomarksistowskim podziale klasowym)? Z jakich źródeł jest finansowany ten dział i współorganizowane przez niego akcje, jak np. „Wsparcie dla osób transpłciowych/niebinarnych”, „16 dni akcji przemocy ze względu na płeć”? Jaki % rocznego budżetu UJ stanowią powyższe wydatki?
 2. Jakie inne komórki o charakterze równościowym działają w ramach UJ, np. zespoły, komisje i jakimi budżetami dysponują? Które wydziały realizują przedmioty lub programy gender/queer i w oparciu o jakie programy? Jakie są ich roczne koszty?
 3. Jakie przygotowanie i doświadczenie naukowe mają osoby opracowujące program „Bezpieczni UJ”, na bazie jakich ekspertyz naukowych on powstał? Czy jest realizowany obowiązkowo (dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych)? Kto zrecenzował naukowo polecaną w ramach programu lekturę: „Opracowanie merytoryczne na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, nauczycieli i nauczycielek szkół wyższych” – opracowaną w 2017 na zlecenie Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów Katarzyny Jurzak – która zawiera „antydyskryminacyjne” sformułowania.
 4. W jaki sposób subiektywna autoidentyfikacja płciowa i seksualna łączy się bezpośrednio z procesem zdobywania wiedzy na UJ i dlaczego te grupy są wyróżniane na tle ogółu społeczności studenckiej (program „Wsparcie dla osób transpłciowych/niebinarnych”), np. dlaczego Dział Bezpieczeństwa wypracował „możliwość posługiwania się danymi docelowymi (wybranymi) dla osób transpłciowych i niebinarnych w niektórych usługach sieciowych oferowanych przez uczelnię”?
 5. Jak rozumiana jest mowa nienawiści oraz dyskryminacja wobec „osób LGBT+”?  A zwłaszcza, czy okazywanie osobistego szacunku, ale optowanie – w tym ze względów umotywowanych religijnie – za ciągłością demograficzną Polski oraz porządkiem społecznym i prawnym, niemożliwym bez istnienia naturalnej rodziny i małżeństwa heteroseksualnego oraz płci biologicznej, jest wg Państwa dyskryminacją takich osób? Czy cytowanie danych naukowych uświadamiających ryzyka stylu życia osób identyfikujących się jako LGBT+ jest zdaniem Państwa przejawem dyskryminacji?
 6. Prosimy o przedstawienie raportów naukowych, które stanowią podstawę podejmowanych przez Państwa działań, a które wykazują, że płeć biologiczna przestała istnieć, a subiektywna autoidentyfikacja lub poczucie tożsamości (jakiekolwiek, także pozapłciowe) jest w stanie zmienić obiektywną rzeczywistość.
 7. Prosimy o przedstawienie raportów naukowych, będących zapewne podstawą świadczenia pomocy na UJ dla osób identyfikujących się jako LGBT+, które wykazują na podstawie badań, że homoseksualizm i transseksualizm są wrodzone, niezmienne, a osoby te nie różnią się od pozostałych członków społeczeństwa w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz trwałością i jakością związków, w tym seksualnych. Czy tego typu kompleksowa wiedza jest udostępniana na Państwa uczelni w „antydyskryminacyjnych” materiałach, podczas szkoleń itp.? Jeśli nie – to w jaki sposób przeciwdziałacie Państwo stwarzaniu fałszywego poczucia bezpieczeństwa u takich osób, powstałemu w wyniku ignorowania dostępnych danych naukowych?
 8. W jaki sposób Państwo zapobiegacie wzrostowi liczby osób identyfikujących się jako LGBT+ oraz lawinowemu wzrostowi zaburzeń tożsamości płci obserwowanym w wielu krajach na świecie, zwłaszcza wśród osób młodych, bez zapewnienia kompleksowej, wyżej wymienionej wiedzy o tych zjawiskach, opartej o istniejące badania?
 9. Prosimy o przedstawienie planów „Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ”, a w szczególności, czy UJ zamierza: wprowadzić obowiązkowy język neutralny płciowo, osoby „identyfikujące się inaczej” dopuszczać do zawodów sportowych i przestrzeni publicznych (szatni, toalet, pryszniców itp.) przewidzianych dla określonej płci biologicznej, wprowadzić obowiązkowe feminatywy oraz inne modyfikacje nazewnictwa osób, zastosować obowiązkowe parytety w zakresie liczby pracowników z określonej mniejszości, wprowadzić kary finansowe i administracyjne za poglądy przewidziane w pkt.5. Czy w najbliższym czasie przewidziane jest w ankietach UJ rozszerzenie listy tzw. identyfikacji płciowych, skoro wymienia się ich na świecie maks. ok.250? Dlaczego w ankiecie projektu „Bezpieczni UJ” wybrano tylko kilka „płci”?
 10. W jakim zakresie struktury UJ zajmują się rodziną naturalną, a także zagrożeniami ze strony nowożytnych ideologii, w tym ideologii gender i neomarksizmu, przestrzegając reguł pluralizmu i wolności debaty naukowej? Jakie osobne katedry, granty i programy badawcze są poświęcone tej tematyce? Jakim budżetem dysponują?
 11. Czy wiadomo, jaki procent wykładowców UJ przedstawia studentom naukowe poglądy konserwatywne, w tym w wyżej wymienionych w pkt. 10 strukturach i projektach – skoro na polskich uczelniach wg statystyk dominują osoby o światopoglądzie lewicowym? Ile odbyło się w ramach UJ w ciągu minionych 2 lat debat akademickich z udziałem naukowców, organizacji i ekspertów o profilu konserwatywnym, w tym, ile tematów dotyczyło takich zagadnień, jak: prolife, rodzin naturalna, ryzyka swobody seksualnej, zagrożenia ze strony nowożytnych ideologii itp.?  W jaki sposób UJ przestrzega tu art.25 ust.2 oraz art.73 Konstytucji RP? Czy zamierza osoby konserwatywne włączyć do katalogu grup „słabszych”?
 12. W jaki sposób zapobiegacie Państwo ryzyku negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych przygodnego seksu i rozwiązłości studentów UJ, które mogą powstać w wyniku popularyzacji w materiałach Działu Bezpieczeństwa…UJ „zgody na seks” bez istotnych informacji dotyczących udowodnionej szkodliwości przygodnego seksu, zmienności i wielości partnerów oraz bez promowania wartości małżeństwa i jego ochrony prawnej? W jaki sposób odnośny dział UJ przestrzega w tym zakresie art.18 Konstytucji RP?
 13. Czy wobec faktu, że partnerem Działu Bezpieczeństwa… UJ w ramach projektu „Bezpieczny student UJ” jest lewicowa i feministyczna organizacja Fundacja Autonomia – popierająca Queerowy Maj czy Paradę Równości – Uniwersytet Jagielloński jest w równym stopniu otwarty na współpracę z organizacjami konserwatywnymi i wykorzystanie ich materiałów i szkoleń w wyżej omówionych obszarach, w tym zagrożeń dot. wszechstronnego bezpieczeństwa studentów i pracowników UJ? – co niniejszym oferujemy.
 14. Ile – od 31 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2020 r.  [z podziałem na lata] – Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz – od 1.01.2020 r.- Dział ds. Bezpieczeństwa…  przyjął zgłoszeń ws gróźb karalnych, przykładów nękania (z podziałem na przedmiot dyskryminacji – tj. na tle płci biologicznej, „niebinarności płciowej”, homoseksualizmu, wyznania, konkretnie chrześcijaństwa itp.)? Ile na podstawie tych zgłoszeń Pełnomocnik oraz Dział skierował wniosków do właściwego prorektora o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, kroków dyscyplinarnych, zgłoszeń na policję? Z poważaniem
Grupa organizacji prorodzinnych

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy