Nauka zdalna – najnowsze rozporządzenie MEN

Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie, które wydłuża okresy nauki zdalnej dla uczniów powyżej klas trzecich szkoły podstawowej. Zmienia równie zasady nauczania w klasach niższych na terenie czterech województw. To wynik zwiększonej liczby zakażeń na koronawirusa.

Nowe przepisy przewidują, że zachowany zostaje dotychczasowy podział: klasy IV-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe i inne placówki oświatowe kontynuują naukę zdalną. Natomiast klasy I-III podstawówki podlegają nauczaniu stacjonarnemu.

Taki podział zostaje przedłużony na kolejne 2 tygodnie, czyli do 28 marca.

Nie dotyczy to jednak czterech województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Z racji dużego natężenia występowania nowych przypadków zakażeń koronawirusem, nauka w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (klasy I-III) będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Nie więcej niż 50% uczniów będzie realizować zajęcia w szkole podstawowej i co najmniej 50% uczniów – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Za harmonogram realizacji zajęć oraz równomierny i naprzemienny dostęp uczniów do nauczania stacjonarnego odpowiedzialni są dyrektorzy szkół. Przepis ten będzie dotyczył również szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego nowelizacja rozporządzenia oznacza złagodzenie obostrzeń epidemicznych, jako że od 1 marca nauka w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się tam wyłącznie na odległość. Dla pozostałych trzech województw cytowane przepisy oznaczają wprowadzenie dodatkowego obostrzenia.

Nowe rozporządzenie przewiduje także ważny wyjątek w ograniczeniach nauczania stacjonarnego dla szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia. Dopuszczone zostało odbywanie praktyk zawodowych w miejscu ich prowadzenia, pod warunkiem, że nie ma do tego przeciwwskazań związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Rozporządzenie nie wprowadza więc żadnych zmian do funkcjonowania:

  • szkół i placówek znajdujących się w jednym z 12 województw niewymienionych w rozporządzeniu;
  • podstawowych i ponadpodstawowych szkół sportowych, mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • placówek wychowania przedszkolnego;
  • nauczania dzieci niepełnosprawnych i dzieci niemających możliwości uczenia się w domu;
  • szkół specjalnych.

O trybie nauczania i prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych mogą samodzielnie decydować dyrektorzy tych szkół.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe i stanowi kolejną nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy