Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada ma przypominać o tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Część miast w Polsce z tej okazji podświetliła budynki na tęczowo, jednak ten dzień nie jest zarezerwowany jedynie dla osób LGBTQ+. W Polsce osoby dotknięte piętnem nietolerancji mają prawo ubiegać się o pomoc.


Każdy człowiek powinien mieć równe prawa i być traktowany z szacunkiem. Musimy pamiętać, że dyskryminacja nie dotyka jedynie osób LGBTQ+, ale każdą grupę społeczną z uwagi na stereotypy, uprzedzenia, strach i pogardę dla drugiego człowieka. Tęczowa flag jest wieloznacznym symbolem. Jednak obecnie dominuje symbolika proponowana przez Gilberta Bakera, który zaprojektował tęczową flagę w 1978 roku jako wyraz dumy walki o równouprawnienie.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z grudnia 1995 roku. Inicjatorem tego pomysłu jest UNESCO. Pomysł ten stanowi odpowiedź na przejawy nietolerancji na świecie i upamiętnienie przyjęcia przez państwa członkowskie UNESCO Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji.

Cel obchodów

  • Znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji;
  • Zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
  • Wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Źródło: http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/tolerancja-poszanowanie.phpPoniżej zamieszczam link do strony z Deklaracją z oficjalnej witryny UNESCO:

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Polska dba o równe traktowanie i tolerancję


Obecnie funkcjonuje wiele witryn zarówno pozarządowych jak i rządowych, które zajmują się tą problematyką. Do takich witryn należy mi.in.: nasz portal patrznarece.pl.

Z kolei ze strony państwa oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, włodarze miast również powołują takich pełnomocników. W Krakowie jest to Pełnomocnik ds. Polityki Równościowej, a w przypadku rady ministrów jest to biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Obecnie urząd ten pełni Anna Szmid, a do kompetencji biura należy:

•    dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej oraz rozwiązań prawnych pod kątem respektowania zasady równego traktowania, a także występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania,
•    inicjowanie, realizowanie, koordynowanie oraz monitorowanie działań, w tym międzyresortowych, zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także ochrony przed dyskryminacją,
•    opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz programów rządowych w zakresie zasad równego traktowania,
•    promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania,  w tym prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości na temat równego traktowania, dyskryminacji i jej przejawów oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu,
•    podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania,
•    współpraca w sprawach związanych z równym traktowaniem oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi – w porozumieniu z właściwym ministrem,
•    współpraca z właściwymi organami administracji rządowej, instytucjami publicznymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, a także z krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w zakresie właściwości Biura.

Źródło: gov.pl, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy