Korupcja – ukryte zagrożenie spójności państwa

Aż niemal 70% przestępczości korupcyjnej dzieje się w sektorze publicznym. Od 2018 Polska realizuje rządowy program przeciwdziałający temu problemowi. Czy Polska jest krajem korupcyjnym? Aby określić skalę zjawiska musimy poczekać na końcowy raport z realizacji programu. O potrzebie zgłaszania przypadków łamaniu prawa przypominamy w Dniu Przeciwdziałania Korupcji (9.12). Jeśli jesteś świadkiem – zgłoś to!

Korupcja w Polsce

Centralne Biuro Antykorupcyjne udostępniło w połowie roku dane dotyczące zjawiska korupcji w latach 2018-2019 w związku z trwaniem “Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020″. Raport zwraca uwagę, że w roku 2018 było 1229 postępowań przygotowawczych w sprawach korupcyjnych, a w 2019 było ich 1366. Na podstawie tych danych trudno jednak ocenić jednoznacznie czy problem korupcji z roku na rok wzrasta. Korupcja to zjawisko, które bywa ukryte głęboko w strukturach państwa.

Liczba postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa korupcyjne

2018 rok1229
2019 rok1366

Źródło: Obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2018-2019Potrzeba większej liczby raportów z Polski i innych krajów, aby porównać skale. Można za to powiedzieć, że służby podejmują działania, które mają jeszcze skuteczniej wyłapywać takie przestępstwa. Możliwe, że wzrost liczby postepowań to właśnie efekt wytężonej pracy organów ścigania. Zachęcam do zapoznania się z raportem osobiście a poniżej przytaczam statystyki obszarów, w których najczęściej dochodziło do korupcji w 2019.

Źródło: Obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 2018-2019Analitycy zwracają uwagę, że aż niemal 70% przestępczości korupcyjnej dzieje się w sektorze publicznym. Inne sektory: prywatny oraz publiczno-prywatny są w zdecydowanej mniejszości i oscylują w granicach około 15%. Jak widać zjawisko korupcji w Polsce ma się dobrze. Gdzie szukać przyczyn tego problemu?

Źródła korupcji oraz jej wpływ na państwo

Krzysztof Jasiecki, autor książki „Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojowej w Polsce” wymienia kilka przyczyn korupcji w państwie:

  • Słabość instytucji gwarantujących przestrzeganie standardów zachowań w sferze publicznej, które nie są w stanie wywrzeć pozytywnego wpływu na zachowania polityków i obywateli.
  • Istnienie tradycyjnych powiązań, tworzących tolerowane przez społeczeństwo wzory kultury korupcji, przy jednoczesnym braku wytworzenia standardów pozytywnych zachowań.
  • Rozdźwięk pomiędzy standardami a sferą życia codziennego, w wyniku m.in. braku zaufania obywateli do państwa, ale także czynników natury religijnej, kulturowej czy historycznej.

„Działania o charakterze korupcyjnym wpływają na zachwianie wiary obywateli zarówno w osoby sprawujące władzę jak i szerzej w system sprawowania władzy” – mówi mecenas Andrzej Bałaga.

Jego zdaniem pokłosiem korupcji jest kilka niebezpiecznych zjawisk, które znacznie wpływają na funkcjonowanie administracji państwowej zjawisk:

– nadużywanie władzy przez urzędników,

– korzystanie z majątku publicznego dla celów prywatnych,

– defraudowanie środków publicznych,

– partyjniactwo,

– nepotyzm.

Jak walczyć?

Podstawowym narzędziem jest odmowa brania w niej udziału. Konieczne jest też zgłaszanie sytuacji “łapówkarstwa” lub prób popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Na rządowej witrynie antykorupcja.gov.pl można również znaleźć poradnik.

Geneza Święta

„Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9 – 11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku. Od tego czasu Konwencja stanowi bazę do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także przyczynia się do uwydatnienia roli zapobiegania i walki z tą patologią oraz podnoszenia poziomu świadomości obywateli.”

Źródło: antykorupcja.gov.pl

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy