Dzień Wojskowej Służby Prawnej

Na co dzień stoją na straży prawa. Rozpowszechniają je i informują o przypadkach naruszeń. 13 lat temu Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Departamentem Wychowania i Obronności ustanowiło Święto Wojskowej Służby Prawnej. Z tej okazji przypominamy czym jest ten organ ekspercki.


Czym jest Wojskowa Służba Prawna?


Jest to struktura o charakterze eksperckim oraz prawniczym podlegająca MON, której obecne uprawnienia określone są w Decyzji Nr 233/MON z 2016 roku.

W dużym uproszczeniu

zadaniem Wojskowej Służby Prawnej jest wspieranie dowódców poszczególnych szczebli jednostek podległych MON oraz ewaluacja skuteczności funkcjonowania prawa na poszczególnych poziomach organizacji.

Opiniują oni także propozycje zmian lub wydania aktów prawnych z perspektywy eksperckiej i powiadamiają o przypadkach naruszania prawa.

Obecnie zakres działania Wojskowej Służby Prawnej precyzuje Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji Wojskowej Służby Prawnej- decyzja Nr 233/MON.

§ 12. „Przedstawicielami Wojskowej Służby Prawnej są:

1) Szef Wojskowej Służby Prawnej;

2) Zastępca Szefa Wojskowej Służby Prawnej;

2) szefowie komórek prawnych w jednostkach;

3) doradcy prawni pełniący służbę wojskową lub zatrudnieni w ramach stosunku pracy na samodzielnych stanowiskach albo w komórkach prawnych.”

Do zadań tej służby należy przede wszystkim:

§ 7.” … prawna ochrona interesów resortu obrony narodowej oraz wspieranie kierowników w wykonywaniu zadań służbowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.”

§ 8. „Zadania, o których mowa w § 7, realizowane są, w szczególności przez:

1) udzielanie porad prawnych;

2) sporządzanie opinii prawnych;

3) sporządzanie pism procesowych;

4) sprawowanie zastępstwa procesowego;

5) inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen;

6) ocenę prawną wniosków i postulatów, dotyczących propozycji zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych;

7) inicjowanie i koordynowanie procesu legislacyjnego nad projektami aktów mających charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego;

8) zapewnianie obsługi prawnej w rozumieniu art. 82 Protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I), sporządzonego w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.;

9) udział w negocjowaniu i opracowywaniu projektów umów z partnerami zagranicznymi, o których mowa w przepisach w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej;

10) ochronę interesów jednostek w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;

11) badanie zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwienia;

12) informowanie o stwierdzonych przypadkach naruszeń prawa i skutkach tych naruszeń;

13) popularyzowanie prawa, w tym zwłaszcza „Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”.”

Szczególnym zadaniem Wojskowej Służby Prawnej jest popularyzacja prawa, w szczególności „Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”

Akt ten, według prawniczki, dr. Anny Pacholskiej można zdefiniować jako:

„…zbiór norm regulujących metody i środki prowadzenia konfliktów zbrojnych oraz ochronę zarówno uczestników walk, jak i ludności cywilnej oraz jej mienia. Stanowi ono część międzynarodowego prawa publicznego.”

Źródło: Anna Pacholska, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych” w Vademecum bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Wydawnictwo Libron 2018.


Pamiętajmy, że konflikty zbrojne towarzyszą człowiekowi, odkąd zaczął się organizować w grupy. Jednak konfrontacje powinny mieć charakter humanitarny i określone zasady.

Wojna nie może dotykać osób postronnych i niezaangażowanych, a wiedzę o prawie zwłaszcza do ochrony życia, bezpieczeństwa i mienia należy upowszechniać.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy