Dodatkowy zarobek dyrektora

Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury złożył oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą. Co więcej w branży kulturalno-rozrywkowej, a więc pozostaje w oczywistym konflikcie interesów z Domem Kultury. Co zrobił z tym faktem Burmistrz Włodawy? Wygląda na to, że nic… A powinien.  

Co wiemy w sprawie

Z oświadczenia majątkowego (z 30 kwietnia 2020 r.) dyrektora Włodawskiego Domu Kultury, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włodawa wynika, że od 2018 roku prowadzi on działalność gospodarczą, z której uzyskuje dochody. Włodawski Dom Kultury jest jednostką organizacyjną gminy, której kierownikiem jest wspomniany dyrektor. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. 

Jeżeli dana osoba narusza wspomniany zakaz, właściwy organ odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę.

Skoro wspomniany dyrektor Włodawskiego Domu Kultury składając oświadczenie majątkowe do Urzędu Miejskiego we Włodawie poinformował o prowadzeniu działalności gospodarczej przez siebie, Burmistrz Włodawy winien był odwołać go z pełnionej funkcji. Tymczasem pomimo upływu terminu do wykonania wskazanego obowiązku, dyrektor dalej pozostaje na swoim stanowisku.

Abstrahując od oceny, kto i jaką odpowiedzialność ponosi za ten stan rzeczy, sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że działalność gospodarcza prowadzona przez dyrektora została opisana kodami z PKD: 59.20.Z, 90.01.Z, 90.02.Z., a więc jej przedmiot jest bliski obszarowi, w jakim cele swoje realizuje Włodawski Dom Kultury. 

Sytuacja taka rodzi poważne zarzuty co do konfliktu interesów i rzetelności wykonywania funkcji dyrektora.

Możliwe następstwa prawne 

O zajęcie stanowiska w opisanej sprawie poprosimy naszego eksperta, którego komentarz opublikujemy w najbliższym czasie. Jednak już teraz, w oparciu o ujawnione fakty możemy postawić tezę, że sytuacja jest wieloaspektowa. Zagraża praworządności i winna zostać zbadana przez powołane do tego organy. 

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy