Chcesz być świadomym rodzicem? Wypełnij oświadczenie wychowawcze

U progu nowego roku szkolnego Instytut Ordo Iuris wydał poradnik, w którym informuje o prawach, jakie przysługują rodzicom. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego opiekunowie prawni ucznia, powinni każdorazowo wyrażać zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach prowadzonych przez organizacje zewnętrzne.

Organizacje pod lupą rodzica

Ordo Iuris przypomina o prawie każdego rodzica do wychowywania dzieci według własnych poglądów. Gwarantuje to

Artykuł 48 ust. 1 Konstytucji RP

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

oraz  

Artykuł 53 ust. 3 Konstytucji RP

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 zasada ochrony władzy rodzicielskiej ust. 1 stosuje się odpowiednio.

„Z każdym kolejnym rokiem rodzice są coraz bardziej świadomi istnienia konstytucyjnego prawa do decydowania o kierunku wychowawczym własnych dzieci.” – stwierdza Nikodem Bernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Eksperci z instytutu zwracają uwagę na wielość organizacji, które coraz częściej i śmielej chcą edukować uczniów w kwestiach światopoglądu, czy niemoralnych propozycji edukacji seksualnej. Stąd apel o znajomość przepisów dotyczących praw rodziców.

Co trzeba wiedzieć

O tym, czy dana organizacja może przeprowadzić dodatkowe zajęcia, decyduje obecnie dyrektor szkoły.

Źródło:dlarodzicow.ordoiuris.pl/

Jeśli zdarzy się sytuacja, że rada rodziców wyda pozytywną opinię, ale treści zajęć nie będą odpowiadały części rodziców, ich dzieci nie są zobligowane do uczęszczania w takich lekcjach.

„Zgodę na działalność organizacji zewnętrznej w szkole musi wydać dyrektor placówki po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców, ale indywidualną zgodę na udział ucznia w zajęciach muszą wyrazić jego rodzice lub on sam, gdy jest pełnoletni. Dzięki temu dziecko nie musi uczestniczyć w lekcjach, które są sprzeczne z poglądami rodziców, nawet, jeśli rada rodziców wyda przychylną opinię”

– informuje Instytut Ordo Iuris

Neutralna szkoła?

W sprawach związanych z religią i światopoglądem szkoła musi zachować bezstronność oraz zapewnić wychowankom swobodę ich publicznego wyrażania. Instytut przestrzega jednak, że bezstronności nie należy wiązać ze świeckością.

„Niedopuszczalne jest, by uczniowie byli pozbawieni możliwości uzewnętrzniania swojej religii. Podobnie bezprawne byłoby zmuszanie uczniów, których rodzice sobie tego nie życzą, do np. uczęszczania na lekcje religii” – informują eksperci Ordo Iuris.

Świadomy rodzic

Jeśli nie życzymy sobie, aby mimo zgody dyrekcji i rady rodziców, nasze dziecko uczestniczyło w danym typie zajęć pozalekcyjnych, wystarczy, że wypełnimy i przekażemy do szkoły rodzicielskie oświadczenie wychowawcze. Jego wzór jest dostępny tutaj.

Dlaczego warto wypełnić? Przypomnijmy tu przypadek szkoły z podkrakowskich Dobczyc. Dzieci bez zgody rodziców wzięły udział w agitacji politycznej, prowadzonej w ramach Tour de Konstytucja. Podczas niej szydzono m.in. z Prezydenta Polski.

źródło fot. pexels.com

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy