Źródło: brpd.gov.pl

„Większość oskarżonych o pedofilię to bliscy ofiary”

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy działania, państwowa komisja ds. pedofilii prowadzi ponad 80 spraw. O sposobach działania oraz współpracy m.in. z przedstawicielami Episkopatu Polski, rozmawiamy z przewodniczącym komisji Błażejem Kmiecikiem.

Maciej Skotnicki: Czy Komisja zaczęła już działać? Jeśli tak, to iloma sprawami się zajmuje?

Błażej Kmiecik: Tak, jak informowaliśmy pod koniec grudnia opinię publiczną w pierwszym miesiącu wpłynęło do nas 50 spraw, którymi się zajmujemy. Obecnie prowadzimy ponad 80 spraw.

M.S: Jak wygląda mechanizm „ukrywania” kapłanów dopuszczających się aktów
pedofilii? Jaki wkład w ten proces mają władze kurii?

B.K: Jest to proces analizy prac Komisji. Jestem przekonany, że wskazane tutaj wątki znajdą się w przygotowywanym przez Komisję Raporcie, którego, zgodnie z ustawą ogłoszenie planowane jest na lipiec 2021r.

M.S: Czy wszystkie zgłoszone sprawy pochodzą z obszaru nadużyć w Kościele
Katolickim?

B.K: Nie, znaczna większość spraw dotyczy zagadnień w sposób bezpośredni odnoszących się do czynów pedofilskich dokonywanych przez osoby bliskie małoletnim ofiarom.

M.S: Czy Komisja zakłada współpracę z duchownymi podnoszącymi w przestrzeni
publicznej temat pedofilii? Mam tu na myśli np. ks. Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego, ks. Dariusza Oko?

B.K: W grudniu oraz styczniu przeprowadziliśmy kilka spotkań z ekspertami, w tym z osobami duchownymi, a także organizacjami eksperckimi, które udzielają wsparcia ofiarom. (Zranieni w Kościele, Centrum Ochrony Dziecka). Mięliśmy również spotkanie z księdzem Isakowiczem- Zaleskim.

M.S: Na jakiej zasadzie będzie Komisja współpracowała z Konferencją Episkopatu Polski oraz podległymi jej komórkami dotyczącymi sprawy nadużyć seksualnych w Kościele? Czy może już taka współpraca przebiega nad jakąś sprawą?

B.K: Na obecnym etapie przede wszystkim chcemy poznać opinie ww. ekspertów oraz ośrodków zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym.


Jak złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Może to zrobić każdy, kto wie o takim czynie. Nie tylko pokrzywdzony lub osoba dla niego najbliższa. Nie musi to być sprawa aktualna. Zgłoszenie dotyczyć może wydarzeń sprzed wielu lat.

Komisję można zawiadamiać nie tylko o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, lecz także o tym, że jakieś osoby lub instytucje miały informacje o przestępstwie, ale nie podjęły działań albo starały się to ukryć.

Można także wystąpić do Komisji z wnioskiem o monitorowanie postępowań prowadzonych przez policję, prokuraturę lub sądy. Ma prawo to zrobić każdy, nie tylko strona postępowania.

Złożenie wniosku polega na wypełnieniu prostego formularza dostępnego na stronie internetowej Komisji pkdp.gov.pl.

Formularz należy wypełnić, wpisując swoje dane osobowe i kontakt do siebie, podać dane poszkodowanego i sprawcy, krótko opisać okoliczności sprawy (w miarę możliwości wskazać dowody, w tym świadków), podpisać ręcznie lub podpisem zaufanym ePUAP i przekazać do Komisji:

– na adres poczty elektronicznej [email protected] lub

– osobiście (po telefonicznym zapisaniu się na spotkanie – nr tel. 22 699 60 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16.15) albo

– za pośrednictwem poczty lub kuriera (na adres: Państwowa Komisja ds. Pedofilii, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).

Komisja zapewnia, że każdy zgłoszony przypadek dokonania lub tuszowania przestępstwa pedofilii będzie zbadany, niezależnie od tego, kim jest osoba wskazana jako sprawca.


W ramach ustawowo powierzonych zadań Komisja ma prawo analizować sprawy, które uległy przedawnieniu i wpisywać pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań. I z tych praw będzie w jak najszerszym zakresie korzystać.


Wykorzystywanie seksualne dziecka to przestępstwo, które wymaga stanowczego potępienia i ukarania wszystkich osób za to odpowiedzialnych i tych, którzy ten proceder ukrywają. Celem Komisji jest również wsparcie dla ofiar, które doświadczyły lub doświadczają bólu, poczucia osamotnienia, krzywdy i niesprawiedliwości.

zdjęcie tytułowe: brpd.gov.pl

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy