Przejście sugerowane

Minął miesiąc od ostatniej zmiany przepisów regulujących pierwszeństwo osób wchodzących na przejście dla pieszych.  Ustawodawca „straszy” użytkowników dróg projektem kolejnych zmian w prawie. Co to są przejścia sugerowane? Albo chodniki poprzeczne czy pasy neutralne? Czy wprowadzą chaos na drogach, a może unowocześnią infrastrukturę, poprawiając bezpieczeństwo użytkowników dróg?  

Tym razem to nie przepisy ruchu drogowego ulegają zmianie

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Rozporządzenie to ma zastąpić dotychczas obowiązujące akty prawne regulujące wskazaną materię i wejść w życie z dniem 21 września 2022 r. Będzie aktem wykonawczym ustawy Prawo budowlane, który określa warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania dróg publicznych. Jego przepisy mają być stosowane do budowy, przebudowy lub użytkowania dróg publicznych, a częściowo – także obiektów inżynierskich w ramach dróg wewnętrznych.

Nowe rozporządzenie, według zamierzeń autorów projektu, ma uporządkować regulowaną materię w jednym akcie prawnym, która dotychczas rozproszona była w trzech rozporządzeniach.  

Zmiany zainteresują głównie projektantów i inwestorów

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, przyjęto w nim nowy model wymagań funkcjonalno-technicznych, odmienny od obecnie obowiązującego. Nowe przepisy nie będą zawierać szczegółów technologicznych i materiałowych, jak miało to miejsce dotychczas. W rozporządzeniu znajdą się jedynie ogólne zasady gwarantujące minimum spełnienia podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, stanowiąc zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest bezwzględnie niezbędne, aby obiekt budowlany mógł zostać oddany do użytkowania i pełnić swoje funkcje

Uszczegółowienie ogólnych wymagań zawartych w rozporządzeniu będzie następowało we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz w Polskich Normach. Ma być też uzupełniane wiedzą i doświadczeniem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. 

Połączenie tych elementów: 

  • sztywne, ale ogólne zasady rozporządzenia, 
  • wzorce i standardy rekomendowane przez ministra, 
  • Polskie Normy, 
  • indywidualne rozwiązania proponowane przez projektantów,

powinno doprowadzić do uelastycznienia rozwiązań stosowanych przy projektowaniu i budowie. Mają stanowić zbiór wiedzy i doświadczenia będący nowym systemem wymagań technicznych w drogownictwie. 

Ogromną rolę w tym systemie odgrywać będą projektanci, którzy będą mieli większą swobodę działania niż dotychczas, ale też i na ich barkach spoczywać będzie większa odpowiedzialność za dobór stosowanego rozwiązania.

Jakie zmiany odczują wszyscy użytkownicy dróg?

Rozporządzenie wprowadzi zauważalne zmiany w części dróg, na których odbywa się też ruch pieszy i rowerowy. Uwzględniono m.in. pojawienie się urządzeń transportu osobistego i hulajnóg elektrycznych w powszechnym użyciu, które już teraz zauważalnie obciąża obecnie istniejącą infrastrukturę. 

Ujednoliceniu z prawem o ruchu drogowym ma ulec nazewnictwo – np. zamiast zwrotu „ścieżka rowerowa” pojawi się „droga dla rowerów”, a „rowerzysta” stanie się „kierującym rowerem”. Drogi dla rowerów mają być projektowane z uwzględnieniem konkretnych prędkości, zależnych od rodzaju trasy. 

Z kolei drogi dla pieszych mają być definiowane nie przez szerokość chodnika, ale przez szerokość pasa ruchu dla pieszych, na którym nie będą mogły znajdować się żadne przeszkody. 

To wszystko ma poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – nawet nie tyle wobec pojazdów, co wobec innych niechronionych uczestników, tj. zmniejszyć ilość potrąceń pieszych przez kierujących rowerami czy kolizji tychże z użytkownikami hulajnóg.

Niektóre projektowane rozwiązania są już znane i w niektórych miejscach były stosowane, ale po wejściu w życie przepisów rozporządzenia staną się zasadą. Nie będzie już możliwe budowanie rond wielopasmowych, które jakkolwiek ograniczyły liczbę poważnych wypadków na skrzyżowaniach dróg, to były miejscem licznych kolizji związanych z nierównomiernymi możliwościami szkoleniowymi kierowców w zakresie poruszania się po nich. Niektórzy kierowcy z racji miejsca zamieszkania nie spotykali poza kursem na prawo jazdy takich rond i nie mieli, jak opanować umiejętności wprawnego poruszania się po nich. Ronda wielopasmowe po wejściu w życie rozporządzenia zastąpią je ronda turbinowe, bezpieczniejsze i prostsze dla kierowców w zakresie zasad bezkolizyjnego i intuicyjnego poruszania się po nich.

Jeszcze inne proponowane rozwiązania dotyczą zjazdów z dróg publicznych, a dokładniej zniesienia ich uciążliwego i nieodpowiadającego rzeczywistym uwarunkowaniom podziału na zjazdy publiczne i indywidualne.  

… i urządzenia alternatywne

Ciekawostką, która posłużyła za tytuł niniejszego tekstu – proponowane przejście z modelu bardzo rozwiniętej regulacji prawnej do modelu skoncentrowanego, ale zbudowanego wg schematu „od ogółu do szczegółu” – są urządzenia alternatywne. Według uzasadnienia projektu rozporządzenia należeć będą do nich przejścia sugerowane, chodniki poprzeczne oraz pasy neutralne. Mają one w przyszłości stanowić ułatwienie w przekraczaniu jezdni w miejscach, gdzie nie wyznaczono przejść dla pieszych, ale gdzie pozwalają na to przepisy prawa i ruchu drogowym.

Podsumowując, proponowane zmiany w prawie można oceniać korzystnie zarówno na płaszczyźnie legislacyjnej, jak i celowościowej. Mają one dużą szansę uporządkować ruch drogowy z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, technologii oraz doświadczeń wyniesionych z użytkowania obecnie obowiązujących rozwiązań.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy