Pozornie słodka historia

Dwaj wieloletni pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach wypowiedzenia z pracy otrzymali w bardzo wyrachowany sposób. Zwolenia dostarczyli kurierzy w słodkiej bombonierce i pudełku po papierze ksero. Sąd wydał orzeczenie w jednej ze spraw.

Osobliwe pomysły kieleckiego magistratu 

Paweł Zwierzchowski, były już dyrektor operacyjny Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach został zwolniony po 12 latach pracy. Pracownik akurat przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wypowiedzenie kurier przyniósł mu w pudełku po czekoladkach. Według relacji TVP Kielce sprawa wydarzyła się pod koniec listopada 2020 roku.

„Byłem zszokowany, bo nie spodziewałem się, że w takiej formie to wypowiedzenie do mnie dotrze. Przyczyny są według mnie wymyślone a niektóre – zupełnie nieprawdziwe. Na przykład za to, że z mojej strony nie było dbałości o przychody spółki. Ta niedbałość miała polegać na tym, że nie zabiegałem o zlecenia ze strony urzędu miasta” – stwierdził Paweł Zwierzchowski w rozmowie z TVP Kielce.

W tym samym czasie zwolniony został Marian Skorodzień, który był kierownikiem Zakładu Zieleni Miejskiej. Obejmował go okres ochronny związany z przejściem na emeryturę. Tym razem wypowiedzenie dostarczono w pudełku po papierze ksero, informuje portal kielce.naszemiasto.pl.

Obaj poszkodowani mężczyźni skierowali sprawy na drogę sądową. Byli przekonani o braku podstaw do ich zwolnienia. Żądali przywrócenia na zajmowane stanowiska. 

Orzeczenie sądu 

Sąd Rejonowy w Kielcach nie dopatrzył się żadnych uchybień względem Pawła Zwierzchowskiego. Jak podaje interia.biznes.pl, powództwo zostało oddalone. Taka decyzja miała bezpośredni związek z orzeczeniem Sądu Najwyższego zgodnie z którym: 

„ochrona członka związku zawodowego jest aktualna i skuteczna, jeśli dotyczy ochrony praw pracowniczych. Ochrona nie dotyczy natomiast naruszeń pracowniczych, które nie są związane z działalnością związkową”. 

Zwierzchowski zapowiedział, że sprawę skieruje do Sądu Okręgowego.  

Savoir vivre w pracy 

Pracodawca powinien nabyć umiejętność przekazywania zarówno dobrych jak i złych wiadomości. Niezależnie od tego, czy wypowiedzenie było słuszne, każdemu pracownikowi należy się szacunek. W opisywanym wyżej przypadku Paweł Zwierzchowski pracował w spółce miasta przez okres 12 lat. 

Polskie prawo reguluje sposób rozwiązania stosunku pracy. O tym, że oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być złożone na piśmie określa Art. 30 § 3 Kodeksu Pracy. Dopuszcza się również dostarczenie pisma pocztą lub kurierem. 

Art. 30. Kodeks pracy


§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta.
5) (uchylony)
§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.
§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Zgodnie z orzecznictwem, jeśli pracownik podał pracodawcy określony adres do korespondencji, to tam też przebywa. Dokumenty wysłane pod wskazany adres doręczane będą skutecznie. Jak czytamy na biznes.gov.pl wystarczy dwukrotna awizacja pisma, którego pracownik nie odebrał, aby uznać je za doręczone. 

Zasada ta nie obowiązuje jednak w czasie pandemii koronawirusa. Na mocy specustawy, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku: 

„Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, w których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów”. –  Art. 98. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Wszystko wskazuje na to, że czekoladowy podstęp był konieczny, aby uzyskać potwierdzenie odbioru wypowiedzenia. Pytanie tylko, czy taki przykład powinna dawać mieszkańcom spółka, którą nadzoruje prezydent miasta.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy