Mniejsze „kolejki” do lekarskiej teleporady czy przeciążenie systemu?

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmianę w rozporządzeniu dotyczącym teleporad. Jeśli wejdzie w życie, lekarz, pielęgniarka lub położna będą zobowiązani do realizacji konsultacji nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym od zgłoszenia.

Zmiana

Modyfikacji uległ §3, punkt 1 lit. b. Rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. To jeden z obowiązków świadczeniodawcy wobec świadczeniobiorcy precyzowany w omawianym rozporządzeniu.

Pierwotnie zapis wyglądał następująco:

§ 3. Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ, który obejmuje:

1) informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym; informacja określa:

b) sposób ustalenia terminu teleporady,

Obecnie, fragment został doprecyzowany o określenie najpóźniejszego możliwego terminu wykonania usługi:

„b) sposób ustalenia terminu teleporady, przy czym teleporada jest realizowana:

– nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo

– w późniejszym niż określony w tiret pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,”.

W praktyce

Oznacza to, że pacjent ma prawo domagać się udzielenia mu teleporady medycznej w pierwszym dniu roboczym od dnia zgłoszenia się do placówki medycznej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pacjent zdecyduje się na inny uzgodniony termin.

Dwa punkty widzenia

Powyższe rozwiązanie skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta. Ponadto wprowadzenie przedmiotowego zapisu umożliwi osobie udzielającej teleporady, uzgodnienie optymalnego terminu realizacji ww. świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej danego pacjenta, jak i daty jego zgłoszenia.”

— zaznacza w Ocenie Skutków Regulacji prawodawca.

Proponowane przez Ministerstwo zmiany nie spodobały się części środowiska lekarskiego.

„Nie po raz pierwszy wprowadza się bez nas zasady, które nas dotyczą, co jest niedobrą praktyką. Tym razem wyjątkowo bulwersuje fakt, że zmienia się standardy organizacyjne teleporady dosłownie w przeddzień rozpoczęcia procesu szczepień przeciwko COVID-19 w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej.”

— prezes Porozumienia Zielonogórskiego, Jacek Krajewski.

Czy Ministerstwo Zdrowia rzeczywiście nie uwzględniło opinii środowisk medycznych? Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest informacja o tym, że projekt był udostępniony do konsultacji przez okres dwóch dni między 25 a 27 stycznia. „Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu rozporządzenia.” Poinformował w wiadomości do środowisk medycznych Sekretarz Stanu Waldemar Kraska. Wśród adresatów było między innymi Porozumienie Zielonogórskie. Pełną listę odbiorców wiadomości można znaleźć tutaj.

Uwagi miały być kierowane na adres [email protected]. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie ma załączonego żadnego pliku z uwagami zgłoszonymi w ramach konsultacji publicznej. W związku z brakiem informacji czy jakiekolwiek uwagi wpłynęły do Ministerstwa, zwracamy się z pytaniem, czy rzeczywiście do projektu rozporządzenia nie było żadnych oficjalnych zastrzeżeń.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy