Kolejne zmiany na drogach

Sejm uchwalił nowelizację przepisów prawa drogowego. Czy nowe zmiany poprawią bezpieczeństwo pieszych? Polskie drogi są uznawane za najniebezpieczniejszych dla przechodniów w całej Unii Europejskiej. 

Czerwiec 2021

Piesi uzyskają pierwszeństwo na drodze jeszcze przed wejściem na przejście. Jedynym wyjątkiem będzie torowisko tramwajowe. 

Artykuł 13 Prawa o ruchu drogowym:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez
jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo
przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma
pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych na pasach

Do artykułu zostaje dodany punkt 8 zabraniający:

„8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”;

Nowelizacja przewiduje również ujednolicenie ograniczenia prędkości do 50km/h przez całą dobę. Obecnie w godzinach 23:00-5:00 limit to 60km/h.

 „Jazdy na zderzaku”

Odstęp między pojazdami ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd.

Artykuł 19 Prawa o ruchu drogowym

„3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.”;

Po co te zmiany?

Pomysłodawcy projektu uważają, że te zmiany poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim przechodniów na przejściach dla pieszych.

„Z gromadzonych danych statystycznych wynika, że w 2018 r. odnotowano 3759 wypadków spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem kierujących pojazdami wobec pieszych (obejmuje to: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach).” – czytamy w uzasadnieniu

Ministerstwo Infrastruktury w projekcie uwzględniło także opinię społeczeństwa. Została ona ujęta w opracowaniu „Badanie zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wrzesień-grudzień 2018 r.”. Wynika z niego, że 78% pieszych i 72% kierowców zgodziło się ze stwierdzeniem, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu:

„Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących”. 

Ponadto 64% pieszych z dużych miast i 81% pieszych z małych miejscowości stwierdza, że największy problem jest taki, że kierowcy nie zatrzymują się, aby mogli bezpiecznie przejść przez przejście.

 Jednocześnie badania wykazały, że pojazdy w rejonie przejść dla pieszych (na odcinku 100 m) poruszają się z dużymi prędkościami i często przekraczają prędkość dozwoloną w danym obszarze. Stanowi to bardzo duże zagrożenie dla pieszych chcących przejść przez jezdnię. – czytamy w uzasadnieniu. 

Zmiany na lepsze

Miejmy nadzieje, że rzeczywiście bezpieczeństwo pieszych wzrośnie od wejścia w życie przepisów tj. 1 czerwca 2021 roku. Niektórzy kierowcy mogą się burzyć, że to kolejna ingerencja w prawo drogowe albo ograniczanie wolności. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego to priorytet. A kierowcy przecież sami również bywają pieszymi.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy