Dłużnicy na celowniku

Już niedługo ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ma on utrudnić zaciąganie zobowiązań przez osoby niewypłacalne, ponieważ będzie jawny. Sprawdzenie danych w rejestrze będzie bezpłatne. Zmiany będą korzystne dla pracodawców i kontrahentów. Nowy system uprości też prowadzenie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

Nowe rozwiązania prawne

Już od pierwszego lipca będzie można sprawdzić sytuację każdego obywatela w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jednym z kryteriów wyszukiwania danych odnośnie do osób fizycznych będzie nr PESEL. Natomiast w przypadku innych podmiotów nr KRS.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma prowadzić w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości. Rejestr będzie ogólnodostępny na stronie resortu. Szczegóły nowych rozwiązań są dostępne tutaj.

Wprowadzane zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, usprawnić postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, oraz zapewnić wierzycielom wgląd do akt postępowań restrukturyzacyjnych za pośrednictwem Internetu.

Zakres informacji

Nowy rejestr będzie zawierał informacje na temat podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Będą tu również dane o podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Ale to nie wszystko. Z Rejestru dowiemy się m.in. o:

  • osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wobec których prowadzone są lub były postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne bądź wtórne postępowania upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji, w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
  • wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki;
  • osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
  • osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wątpliwości

Niektórzy prawnicy wskazują, że rejestr w tym kształcie może naruszać prawo do prywatności czy ochrony danych osobowych. Głownie chodzi o dłużników alimentacyjnych. (Informacja o zaległościach byłaby ujawniana przez 7 lat od czasu ukończenia postępowania egzekucyjnego).

Zdaniem autorów projektu przetwarzanie danych osób fizycznych zamieszczonych w Rejestrze będzie zgodne z przepisami prawa. Tu podnosi się argument, iż jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W interesie publicznym jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Jeśli chodzi o postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, to przetwarzanie danych osobowych jest realizacją obowiązku wynikającego z prawa unijnego.

KRD a RRZ

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna (KRD BIG S.A.)  jest prywatną firmą, choć jest nadzorowana przez państwo. KRD zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm. Informacje uzyskuje się za opłatą. Natomiast Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie platformą rządową, jawną i bezpłatną.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy