Projekt chroniący życie

Aborcja nie jest ok. Jest nieszczęściem, dramatem, złem. Dzisiejszy świat, to świat pieniądza. A każde dziecko to „kłopot”, wysiłek, ale przede wszystkim stałe, wieloletnie koszty. To przyczyna główna.

Aborcja nie jest OK

Aborcja nie jest ok. Jest nieszczęściem, dramatem, złem. Dlaczego trudno to zrozumieć młodym kobietom postawionym przed tą decyzją? Przyczyn jest tyle, ile losów kobiet. Ale nie ukrywajmy – decydują względy finansowe Dzisiejszy świat, to świat pieniądza. A każde dziecko to „kłopot”, wysiłek, ale przede wszystkim stałe, wieloletnie koszty. To przyczyna główna.

źródło fot. katowice24.info

Wyrok wydany na małą istotę jest jeden. To śmierć. Dla kobiety wyrok jest inny – dożywocie. Aborcja bowiem kaleczy kobiety fizycznie i moralnie, a pamięć o niej wraca. Nie od razu, ale z latami, kiedy niechciane dzieci przychodzą w snach, kiedy w myślach nadaje się im imiona, porównuje z żyjącymi… Powraca dręcząca myśl: jakie by były, gdyby dorosły? Mamy więc do czynienia z trudną, traumatyzującą sytuacją. Dorosły ma wybór, ale nowe istnienie jest bez szans. Im więcej kobiet i mężczyzn to sobie uświadomi tym lepiej.

Jest jeszcze inny aspekt tego problemu. Dzisiaj aborcja, to biznes przynoszący krociowe zyski. Zarabiają kliniki aborcyjne, poszczególni lekarze, firmy farmaceutyczne produkujące środki poronne i te, które używają ciał abortowanych dzieci do różnych innych celów. Stale rośnie przestępczość aborcyjna.

Aby skutecznie walczyć z tymi patologiami i bronić dzieci w łonach matek, potrzebne są zmiany w prawie. Z taką inicjatywą wystąpiła Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Stop Aborcji.

„Zabijanie nie może być bezkarne”

Pod takim hasłem Fundacja Pro, Prawo Do Życia i przedstawiciele Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji postanowili podjąć walkę o życie dzieci przed narodzeniem. Uznali, że istnieje luka prawna uniemożliwiająca skuteczną ochronę życia człowieka od momentu poczęcia do narodzenia. Ustawa „ma na celu sprawić, by ludziom przed narodzeniem przysługiwały takie same prawa jak wszystkim innym ludziom. Ustawa ma dostosować prawo do normy konstytucyjnej, bowiem art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprawdzie stanowi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, jednak norma konstytucyjna jest martwa w odniesieniu do ludzi w okresie prenatalnym. Ludzie w fazie prenatalnej są pozbawieni ochrony prawnej.”  

Zebrano wymagane do rejestracji projektu 1000 podpisów. Jednak, aby móc doprowadzić do procedowania niezbędnych zmian w prawie potrzeba ich co najmniej 100 tys. Problem jest tak trudny i niewygodny politycznie, że podpisów powinno być o wiele więcej. Inaczej władze nie poświęcą mu należnej uwagi.

Cały projekt zmian ustawowych można znaleźć tutaj.

Podstawowe zmiany w Kodeksie Karnym

Co do zasady, za dokonanie aborcji, czyli za pozbawienie życia człowieka przed narodzeniem, proponowana ustawa przewiduje kary analogiczne do tych za pozbawienia życia każdego innego człowieka. Poza przypadkiem, gdy sprawcą przestępstwa byłaby matka dziecka. W tym przypadku sąd mógłby nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Do przestępstwa pozbawienia życia człowieka przed narodzeniem miałyby zastosowanie również wszystkie inne istniejące przepisy dotyczące pozbawienia człowieka życia, m. in.

Artykuł 155 Kodeksu karnego

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

oraz

Artykuł 156 Kodeksu karnego

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Projekt wpłynie na sytuację matek, które poroniły. Poronienie jest zjawiskiem naturalnym i jako takie, nigdy nie jest przestępstwem.  Co więcej, aborcja nie jest i w świetle proponowanych przepisów nie będzie przestępstwem ściganym z urzędu. Żeby zaistniała potrzeba przesłuchania kogokolwiek, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa muszą zostać powiadomione organy ścigania. Nie ma powodu, żeby wszczynać postępowania w przypadku poronień naturalnych.

Dostęp do badań prenatalnych reguluje ustawa o świadczeniach zdrowotnych. Proponowane zmiany nie powodują zaprzestania stosowania diagnostyki i terapii prenatalnej. Przeciwnie, diagnostyka prenatalna stosowana zawsze w celu ratowania zdrowia i życia dziecka poczętego spowodować powinna rozwój medycyny prenatalnej.

W medycynie często zdarzają się sytuacje, gdy podjęcie terapii wiąże się z ryzykiem dla zdrowia lub życia pacjenta. Jeśli działania te były podjęte zgodnie z wiedzą i sztuką lekarską, to lekarz nie poniesie odpowiedzialności za wynikłe szkody. Analogicznie, jeśli działania lekarza podjęte w celu ratowania zdrowia lub życia matki były zgodne ze sztuką lekarską, nie poniesie on odpowiedzialności za szkody, jakie poniosło poczęte dziecko. Podobnie nie poniesie odpowiedzialności lekarz, którego działania zgodne z wiedzą medyczną, podjęte w celu ratowania zdrowia i życia dziecka poczętego (diagnostyka i terapia prenatalna) spowodowałyby powstanie zagrożenia dla zdrowia i życia albo jego śmierć.

źródło fot. unsplash.com

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy