Wyższe kary za nielegalne śmiecenie w lasach? Mamy odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Jakiś czas temu przyglądaliśmy się deklaracjom byłego Ministerstwa Środowiska dotyczących zaostrzenia kar i profilaktyki przeciwdziałania zjawisku „leśnych śmieciarzy”. Od pierwszych zapowiedzi ustawy minęło ponad trzy miesiące. W związku z tym zapytaliśmy ministerstwo na jakim etapie jest obecnie projekt uchwały. Poniżej zamieszamy ich odpowiedź.

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 11 października 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej odnośnie odpadów, uprzejmie informuję, co następuje.


Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w którym zawarto m.in. przepisy podwyższające sankcje za niewłaściwe postępowanie z odpadami. Ww. projekt znajduje się na etapie uzgodnień wewnętrznych.


Proponowane zmiany dotyczą m. in. przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń1 w którym zaproponowano zmianę przepisów w zakresie kary grzywny lub kary nagany dla wyrzucającego na nienależącym do niego gruncie polnym kamieni, odpadów, padliny lub innych nieczystości.


Dodatkowo zaproponowano zmiany w zakresie kar za zanieczyszczenie lub zaśmiecanie miejsc publicznych, w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców.


Odnosząc się do kwestii kampanii informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami poniżej przedstawiam listę przeprowadzonych kampanii:

1. Kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu gospodarki odpadami pn. „Piątka za segregację” (2019 r. -2020 r.).

2. Kampania edukacyjna w obszarze gospodarki odpadami (2016 r.).

3. Kampania edukacyjna nt. gospodarowania odpadami (2015 r.).

Ponadto Ministerstwo w latach 2015 – 2020 prowadziło szereg działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami, które nie wchodziły w skład ww. kampanii społecznych takie jak: audycje radiowe, lokowanie idei w serialach, artykuły prasowe, programy telewizyjne, eventy, grafiki informacyjno-edukacyjne.

Z poważaniem

Elżbieta Kur
Naczelnik Wydziału
Departament Instrumentów Środowiskowych

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ