Urząd Miasta Jaworzno ws. Masztu 5G

O sekretnej budowie masztu 5G w Jaworznie pisała niedawno Marta Szymoniak. Z prośbą o pomoc i zainteresowanie się sprawą zgłosiło się do nas lokalne Stowarzyszenie – Polska Siła Jaworzno.

Przedstawiony przez nich problem polega na tym, że na terenie miasta, prywatny inwestor rozpoczął budowę masztu telekomunikacyjnego, który ma być zlokalizowany w niedalekim sąsiedztwie wielu zabudowań mieszkalnych. Jak nam przekazano, inwestycja ta – w ocenie mieszkańców – realizowana jest z naruszeniem przepisów prawa budowalnego. 

Ponieważ monitoring i kontrola działań organów samorządowych to jeden z głównych celów naszego portalu, postanowiliśmy się zainteresować i wystąpiliśmy do Urzędu Miasta Jaworzno z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Zadaliśmy trzy główne pytania:

1. Czy Urząd Miasta Jaworzno w jakikolwiek sposób poinformowałmieszkańców o planach budowy rzeczonego masztu? Czy zamieszono stosowneinformacje o jego budowie w Biuletynie Informacji Publicznej lub w innymzwyczajowo przyjętym na obszarze Miasta miejscu? – jeżeli nie, todlaczego i kto ewentualnie odpowiada za powstałe uchybienie?

2. Dlaczego zainteresowanym mieszkańcom, którzy są stroną w sprawiezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami kodeksu postępowaniaadministracyjnego lub wykazali swój interes prawny/społeczny odmawia siędostępu do akt sprawy?

3. Czy właściwy rzeczowo Wydział w strukturze organizacyjnej UrzęduMiasta Jaworzno dokonywał lub zlecał przeprowadzenie weryfikacjiprzebiegu prac budowlanych? Z powziętych informacji wynika, że terenbudowy jest nienależycie zabezpieczony i oznakowany.

Poniżej załączamy odpowiedź Urzędu Miasta Jaworzna 

Szanowni Państwo,Odpowiadając na list, działając w zakresie przywołanych przepisów ustawyo dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 2176),pragnę udzielić następujących wyjaśnień:

1. Postępowanie prowadzące do wydania pozwolenia na budowę prowadzonejest w oparciu o przepisy prawa. W omawianym przypadku informacja owydanym pozwoleniu zamieszczona została na stronie GUNB. Organ przeoczyłwymóg art. 34a Prawa budowlanego o zamieszczeniu informacji na stronieBIP, co zostało skorygowane we wznowionym z urzędu postępowaniu. Wchwili obecnej postępowanie to jest w odwołaniu w Śląskim UrzędzieWojewódzkim w Katowicach. Stroną odwołującą się jest inwestor.2. W postępowaniu nie ma stron postępowania poza inwestorem.Zainteresowani mieszkańcy nie są stroną w rozumieniu art. 28 ust. 2Prawa budowlanego, który jest lex specialis do art. 28 Kpa. Nie znajdująsię oni w obszarze oddziaływania obiektu, gdyż oddziaływanie to mieścisię w całości w granicach działki inwestora. Mieszkańcy, którychnajbliższe zabudowania leżą ok. 150 m od masztu nie byliby uznani zastronę nawet w rozumieniu Kpa, gdyż nie sposób wykazać naruszenia ichinteresu prawnego. Interesu tego nie należy mylić z interesemfaktycznym, który w tym przypadku zbudowany został na nie dających sięudowodnić teoriach i obawach. Polecam wyrok II SA/Po 40/20 z dnia 1lipca 2020 r.3. Rozpoczęciem, sposobem prowadzenia prac na budowie oraz zakończeniembudowy i jej odbiorem zajmuje się Powiatowy Inspektor NadzoruBudowlanego. Kontakt w Jaworznie: ul. Inwalidów Wojennych 14, tel.32-618 16 61, mail: [email protected]. Maszty telefoniikomórkowej podlegają także kontroli Wojewódzkiego Inspektora OchronyŚrodowiska. Omawiany maszt nie mieści się w zakresie przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko.Rozwinięcia zapytań w pkt 1-3 nie spełniają wymogów wniosku o udzielenieinformacji publicznej w rozumieniu ustawy. W razie dalszych wątpliwościproszę o bezpośredni kontakt z Wydz. UA.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ