Mamy odpowiedź rzecznika AGH ws. „obowiązkowych szczepień studentów”

W zeszłym tygodniu Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Pana prof. dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza wydał komunikat, zgodnie z którym jedynie studenci, którzy uprzednio zaszczepili się co najmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19 będą mogli brać udział w zajęciach terenowych oraz praktykach. Po kilku dniach komunikat został zdjęty ze stron internetowych Uczelni. Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do rzecznika prasowego AGH. 

O sytuacji pisaliśmy w materiałach „Segregacja sanitarna na AGH” oraz „Czy AGH zostanie pozwane za ultimatum szczepionkowe?”

Poniżej publikujemy odpowiedzi Rzecznika Uczelni na nasze pytania:

  1. Czy treść rzeczonego komunikatu była przedmiotem uzgodnień pomiędzy Władzami Uczelnia a Władzami Wydziału? 

Tak, była konsultowana. 

  1. Czy Władze Uczelni podzielają wyrażony w rzeczonym komunikacie pogląd i planują wprowadzić analogiczne rozwiązania, tj. uzależnienie możliwości udziału w zajęciach od poddania się szczepieniu przeciwko wirusowi COVID-19 w stosunku do wszystkich studentów Akademii Górniczo-Hutniczej? 

Szczepienia są dobrowolne. W związku z tym studenci mogą z nich skorzystać – i to jest to do czego władze uczelni w pierwszej kolejności serdecznie zachęcają. Mogą nie skorzystać, ze względów zdrowotnych oraz mogą się nie zaszczepić w ogóle. Z myślą o tej ostatniej grupie pojawił się w zeszłym tygodniu komunikat dziekana jednego z wydziałów. 

Nie jest możliwe uzależnienie wykonywania pracy, studiowania, kształcenia od zaszczepienia. Zatem pracownik, student, doktorant może i będzie mógł prowadzić działania wynikające z jego statusu – dostęp do miejsca pracy, udział w zajęciach itp. Podlegał będzie natomiast ograniczeniom fizycznym i organizacyjnym, które obecnie występują (m.in. noszenie maseczki, zachowanie dystansu, dezynfekcja), i których stosowanie będzie wymagane prawem, aż do osiągnięcia odporności zbiorowej.

Uczelnia czyni ogromne starania, aby przywrócić funkcjonowanie uczelni z początkiem nowego roku akademickiego, z zachowaniem maksymalnych zasad bezpieczeństwa dla wszystkich członków, pod rygorem przepisów ciążących na władzach uczelni dotyczących m.in. obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. 

  1. Czy fakt usunięcia ze strony internetowej rzeczonego komunikatu należy identyfikować jako wycofanie się Władz Wydziału z wyrażonego w nim stanowiska? 

Przyczyną usunięcia komunikatu ze strony była tendencja do przypisywania zawartym w nim sformułowaniom nieuprawnionych merytorycznie interpretacji, niezgodnych z intencjami Uczelni, których skutkiem było kierowanie pod adresem władz uczelni nieuzasadnionych zarzutów.

Aktualnie trwają prace nad doprecyzowaniem informacji zawartych w piśmie, dotyczących w szczególności możliwości wzięcia udziału w praktykach. 

Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska doprecyzowuje zapis dot. udziału w zajęciach w sposób następujący: 

Zgłoszenie się na zajęcia terenowe wynikające z ustalonego harmonogramu jest jednoznaczne z tym, iż dana osoba nie ma żadnych objawów chorobowych oraz spełnia jedno z kryteriów: (1) jest zaszczepiona co najmniej pierwszą dawką, (2) istnieją lekarskie przeciwwskazań do szczepienia, (3) przebyła zachorowania na COVID-19, (4) wykonała testu na COVID-19 najwcześniej na 48 godz. przed rozpoczęciem zajęć z wynikiem negatywnym.

  1. Jakie kroki planują podjąć Władze Uczelni w stosunku do Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Pana prof. dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza wobec faktu, iż w/w komunikat jawnie narusza/ł prawa studentów oraz godzi/ł w konstytucyjne prawa jednostki?

Władze uczelni nie będą wyciągać konsekwencji wobec Dziekan Wydziału, który podejmuje działania zgodne z ciążącymi na nim obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ