Ile lekarze zarabiają na pandemii?

W związku z ciągle pojawiającymi się informacjami medialnymi w zakresie bardzo wysokich wynagrodzeń lekarzy zaangażowanych w leczenie osób zakażonych wirusem COVID-19, portal PatrzNaRece.pl postanowił przyglądnąć się bliżej sprawie. Zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Przede wszystkim chcieliśmy się dowiedzieć, czy rzeczywiście stawki te są takie wysokie, a także czy dotyczą one tylko lekarzy, czy też również pozostałego personelu zaangażowanego w walkę z pandemią.


Informuję, co następuje:

Ad pkt 1
Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada informacji o podstawowym wynagrodzeniu lekarza, który nie pracuje na tzw. „oddziale covidowym”.

Ad pkt 2-9
Wyjaśniam, że Poleceniem z dnia 4 września 2020 r., z późniejszymi zmianami (w kształcie obowiązującym do dnia 31 maja 2021 r.) Minister Zdrowia zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania:

 1. podmiotom leczniczym, które na mocy decyzji wojewody / polecenia Ministra Zdrowia są szpitalami II i III poziomu;
 2. podmiotom leczniczym, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby przyjęć;
 3. laboratoriom podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu umieszczonych na liście zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2,

środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, według określonych zasad, na podstawie umowy lub porozumienia Warszawa, 02.06.2021 r.2 zawartego z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ, z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w Podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).


Osobami wykonującymi zawód medyczny, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej są osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub
w określonej dziedzinie medycyny.


W poleceniu Minister Zdrowia określił, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia dodatkowego są:

 1. w przypadku osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 1 – osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 2. w przypadku osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 2 – osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć;
 3. w przypadku osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 3 (laboratoriów „covid-owych”) – osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach, z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).


W poleceniu z dnia 1.11.2020 r. Minister Zdrowia wskazał, że:

 1. wysokość dodatkowego świadczenia pieniężnego, wynosi od dnia 1 listopada 2020 r. 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osoby uprawnionej,
 2. maksymalna kwota dodatkowego świadczenia pieniężnego, która nie może być wyższa niż 15 tys. zł i przysługuje osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.


Ad pkt 10

Zgodnie z punktem 3 lit. b załącznika do polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. oraz opinią Ministerstwa Zdrowia „(…) w przypadku świadczenia pracy przez osoby uprawnione do świadczenia dodatkowego przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu. Jest to zarazem jedyna przyczyna
proporcjonalnego obniżenia wysokości świadczenia dodatkowego określona w poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. Powyższe oznacza, że proporcjonalne obniżenie wysokości świadczenia dodatkowego określonego w poleceniu następuje np. w sytuacji:

 1. rozpoczęcia przez osobę wykonującą zawód medyczny pracy w podmiocie leczniczym w trakcie trwania miesiąca;
 2. przebywania przez osobę wykonującą zawód medyczny w danym miesiącu na urlopie, w tym urlopie wypoczynkowym,
 3. pobierania przez osobę wykonującą zawód medyczny pracy w danym miesiącu zasiłku, w tym zasiłku chorobowego.”

Ad pkt 11

Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada informacji na ten temat.

Ad pkt 12

W poleceniu z dnia 1 listopada 2020 r., zmieniającym polecenie z dnia 4 września 2020 r.

Minister Zdrowia wskazał, że:

 1. wysokość dodatkowego świadczenia pieniężnego, wynosi od dnia 1 listopada 2020 r. 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osoby uprawnionej,
 2. maksymalna kwota dodatkowego świadczenia pieniężnego, która nie może być wyższa niż 15 tys. zł i przysługuje osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia:

 • z dnia 9 grudnia 2020 r. przez sformułowanie „wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie brutto należne pracownikowi z tytułu wykonywania przez niego pracy na dzień udostępnienia informacji, w skład którego wchodzą elementy o charakterze stałym, związanym z wykonywaniem przez daną osobę pracy/udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tj. m.in. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów medycznych, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów pod telefonem, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej i dni świąteczne czy tzw. „dodatki ministerialne z OWU”. Przy ustalaniu wysokości świadczenia dodatkowego nie uwzględnia się natomiast świadczeń pieniężnych mających charakter świadczeń emerytalno-rentowych, incydentalnych oraz nie mających związku z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych, tj. m.in. nagrody jubileuszowe. Przy obliczaniu wysokości świadczenia dodatkowego nie uwzględnia się również wynagrodzenia za urlop (w tym urlop wypoczynkowy) czy wypłaconych zasiłków chorobowych. Świadczenie dodatkowe obliczane jest jako pochodna od kwoty wynagrodzenia brutto danej osoby uprawnionej, dlatego też limit również dotyczy kwoty brutto. Określony w poleceniu limit 15 000 zł odnosi się do wysokości świadczenia dodatkowego brutto wypłacanego danej osobie w danym podmiocie leczniczym. W przypadku więc uprawnienia do świadczenia dodatkowego wynikającego z więcej niż jednego stosunku prawnego łączącego osobę uprawnioną z danym podmiotem leczniczym limit wysokości świadczenia dodatkowego nie ulega podwyższeniu (zwielokrotnieniu);
 • z dnia 19 kwietnia 2021 r. – koszty składek pobieranych na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych, finansowanych przez pracodawcę powinny być refundowane ze środków przeznaczonych na dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane osobom wykonującym zawód medyczny. Wynika to faktu, iż NFZ przekazuje do podmiotów leczniczych środki na wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami leżącymi po stronie pracodawcy.

Ad pkt 13

Podstawą realizacji zadania związanego z przekazywaniem uprawnionym podmiotom środków finansowych na przyznanie osobom wykonującym zawód medyczny, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), dodatkowego świadczenia pieniężnego jest art. 42 ustawy z dnia 14.08.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony
zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Z poważaniem
Dariusz Jarnutowski
Dyrektor Departamentu
Departament Ekonomiczno-Finansowy

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ