Finansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej

Tym razem podjęliśmy temat dotyczący funkcjonowania w Polsce niezawodowych formacji do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, a więc jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. 

W toku analizy, stwierdziliśmy, że najwięcej wątpliwości wzbudza sposób ich finansowania. Częstokroć dochodzi bowiem w obrębie powiatu lub województwa do znaczących nierówności w wyposażeniu pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

W celu rozwiania tych wątpliwości, zwróciliśmy się do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka istotnych, z punktu widzenia obranego tematu pytań.

W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uprzejmie informujemy, co następuje:

Ad 1. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej_ (Dz. U. z 2020 r. poz. 961, z późn. zm.) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

Ad 2. W przypadku dotacji w ramach realizacji zadań publicznych pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” (tzw. dotacje ksrg) oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” (tzw. dotacje MSWiA) corocznie opracowywane jest tryb i zasady udzielania dotacji, które regulują kwestie formalne związane z dotacjami oraz zakresy przedmiotowe dotacji, regulujące asortyment, na który mogą zostać przyznane.

Rozdział środków finansowych o których mowa w art. 38 Ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961, z późn. zm.) reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1317).

Ad 3. W przypadku dotacji w ramach realizacji zadań publicznych pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” na poziomie centralnym określane są limity środków finansowych dla poszczególnych województw na podstawie jednolitych kryteriów. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej rozdzielają środki na poszczególne jednostki bądź powiaty zgodnie z ww. trybem i zasadami udzielania dotacji. Rozdział środków finansowych o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961, z późn. zm.) dokonywany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie wniosków poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz opinii właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Ad 4. Podział limitów środków finansowych na poszczególne województwa opiera się na danych statystycznych takich jak liczba wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych, ich liczba w poszczególnych województwach, z uwzględnieniem przynależności do ksrg oraz liczba ludności. Ze względu na różną charakterystykę poszczególnych województw, nie są dla nich określane kryteria, które pozostają w gestii komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Ewa Łukaszewska
Inspektor
Kancelaria Ogólna
Komenda Główna PSP

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ