Czy MEiN jest gotowy na 4. falę pandemii?

Pandemia wirusa COVID-19 w Polsce nadal nie została opanowana, a wizja kolejnej fali zachorowań staje się coraz bardziej realna. Zespół patrznarece.pl postanowił zbadać jak przygotowane jest w tym zakresie Ministerstwo Nauki. Czy uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną rok szkolny wrócą bezpośrednio do szkół, czy może jednak będą musieli ponownie podjąć naukę w formule hybrydowej bądź zdalnej? Asumptem do analizy tego tematu była wypowiedź Wiceministra MEiN Pana Dariusza Piontkowskiego z dnia 26 czerwca br., w której omawiał planowane rozwiązania systemowe w przypadku wybuchu czwartej fali pandemii COVID-19.

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA NAUKI:

Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana wniosek z 8 lipca 2021 r., złożony w trybie ustawy o

dostępie do informacji publicznej1, przekazuję poniższe informacje.

Priorytetem działań Ministra Edukacji i Nauki jest tworzenie optymalnych warunków organizacyjno-prawnych kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży.

Minister Edukacji i Nauki (wcześniej Minister Edukacji Narodowej) 12 sierpnia i 4 września 2020 r. podpisał rozporządzenia, które pozwalały szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania.

Nowelizacja w sierpniu 2020 r. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny wpublicznych i niepublicznych szkołach i placówkach2 określiła zakres kompetencji dyrektora, organu prowadzącego i służb sanitarnych dotyczący zawieszenia zajęć na czas oznaczony. Wprowadzono przepisy, dzięki którym dyrektorzy szkół dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego dyrektorzy mogli zawieszać zajęcia wszystkie lub wskazane na czas oznaczony. Rozporządzenie jest aktualne także wobec kolejnych ewentualnych fal epidemii.

Ponadto, do 31 grudnia 2021 r.3 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Natomiast w okresie powyższego ograniczenia dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-194.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organy władzy publicznej, zatem także i Minister Edukacji i Nauki, działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że wszelkie działania organu są oparte o wyraźnie określone kompetencje.

W związku z powyższym, resort edukacji nie jest właściwy do ustalania progów wliczbie zakażeń, które uzależniałyby wdrożenie decyzji dotyczących nauczania zdalnego bądź hybrydowego. Wszelkie decyzje, w tym m.in. strategia ograniczenia funkcjonowania szkół były i są podejmowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i zawsze w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia – dla dobra uczniów oraz nauczycieli.

Właściwymi organami, które wykonują m.in. badania i analizy w zakresie rozpoznawania oraz organizowania działania zapobiegającego występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób są epidemiolodzy/wirusolodzy. Epidemiolodzy analizująprzypadki zachorowań na COVID-19, planują i organizują skuteczne działania o charakterze profilaktycznym, przygotowując wszelkiego rodzaju symulacje/prognozy na danym terenie, aby docelowo zwalczyć epidemię.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ