Czy jest sens dalej nosić maseczki?

Wiele osób nadal ma wątpliwości, czy aby rzeczywiście maseczki skutecznie chronią przed wirusem COVID-19. W mediach dosyć często pojawiają się sprzeczne informacje w tym zakresie. Dlatego postanowiliśmy zająć się problemem zasadności noszenia maseczek. Zwróciliśmy się do źródła – Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wskazanie badań, które potwierdzałyby, że maseczki mogą nam wszystkim pomóc.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 maja 2021 r., Departament Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że w przypadku wniosków o udostępnienie informacji publicznej, zastosowanie znajduje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.), dalej „u.d.i.p.”, a udostępnione mogą zostać informacje, które posiada organ będący adresatem wniosku, stanowiące jednocześnie informację publiczną, a które nie podlegają wskazanym w u.d.i.p.
ograniczeniom.


W konsekwencji należy zauważyć na wstępie, że żądane przez Pana Mecenasa informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów u.d.i.p., i tym samym nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach ww. ustawy, co znajduje potwierdzenie w poniżej podanej utrwalonej linii orzeczniczej. Uznaje się, że informacja o obowiązującym prawie nie stanowi informacji publicznej. Jak stwierdza bowiem Naczelny Sąd Administracyjny „[…] domaganie się informacji o obowiązującym prawie nie nosi znamion informacji publicznej, toteż w takim wypadku nie znajduje zastosowania u.d.i.p., a odpowiedzi udziela się pismem zawiadamiającym o tym fakcie” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt I OSK
1963/12).


Podkreślenia także wymaga, że wniosek o udzielenie informacji publicznej nie może również zmierzać do kwestionowania żądanych informacji, nie może być próbą nawiązania polemiki (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. akt II SAB/Wa 68/07).


Reasumując, należy nadmienić, że gdy Wnioskodawca żąda udzielenia informacji, które nie mają charakteru informacji publicznych, a tak jest w niniejszej sprawie, nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz informuje się pisemnie, Wnoszącego, że powyższe informacje nie mieszczą się w pojęciu objętym u.d.i.p. – por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2002 r., sygn. akt II SAB 180/02.


Odnosząc się do powyższego, brak jest podstaw do spełnienia Pana żądania na gruncie u.d.i.p. Departament pragnie wyjaśnić, że od początku pojawienia się epidemii COVID-19 Rząd podejmuje wszelkie środki ostrożności (w tym dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej, a także dystansowania społecznego), aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz ograniczyć dalszą ekspansję epidemii. Należy podkreślić, że działania o charakterze medycznym i sanitarnym, zarówno w obszarze profilaktyki jak i postępowań klinicznych związanych z działaniami przeciwepidemicznymi dotyczącymi wirusa SARS-CoV-2, przestrzegają rygorów medycyny opartej na zweryfikowanych i aktualnych dowodach naukowych i są zbieżne z aktualnymi zaleceniami.

Odnośnie środka zapobiegania transmisji wirusa SARS-CoV-2 jakim są maseczkinpodkreślić należy, że Rząd RP wprowadził ten rodzaj niefarmaceutycznego obostrzenia (z ang. NPI – Nonpharmaceutical Interventions) w reakcji na doniesienia z badań publikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach medycznych oraz rekomendacje wiodących instytucji międzynarodowych, zajmujących się analizami nad pandemią, w tym m.in. Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), zgodnie z modelem „evidence based policy” – to jest działań opartych na faktach. Jednocześnie Departament pragnie poinformować, że zarządzeniem nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. została utworzona Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Do zadań Rady należy:

  1. dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią COVID-19;
  2. przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań zmierzających do poprawysytuacji zdrowotnej w kraju w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia ochrony zdrowia dotyczących przeciwdziałania COVID-19;
  4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

W tym miejscu Departament pragnie zaznaczyć, że zgodnie z art. 46a ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:

  1. zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,
  2. rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b
    • mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 46b należy zaznaczyć, że w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić m.in.:

  1. nakaz określonego sposobu przemieszczania się;
  2. nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu. Zgodnie z art. 116 §1a ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281, z późń. zm.), kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.


Niezależnie od powyższego Departament informuje, że w kompetencjach Ministerstwa Zdrowia nie leży wyszukiwanie i rekomendowanie badań naukowych o tematyce wybranej przez obywateli. W przypadku chęci uzyskania informacji na temat aktualnych wyników badań naukowych na wybrany temat, należy zasięgnąć wiedzy na stronach jednostek naukowych w Polsce i na świecie.


W przypadku dodatkowych pytań Departament zachęca do odwiedzenia strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus, gdzie publikowane są informacje o wprowadzonych obostrzeniach oraz wypracowanych wytycznych i rekomendacjach w związku z epidemią COVID-19. Informacje na temat czerwcowego planu luzowania obostrzeń zostały zamieszczone pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmianyzasad-bezpieczenstwa-od-6-do-25-czerwca. Przedstawiony harmonogram łagodzenia obostrzeń może ulec zmianie w stosunku do aktualnej sytuacji epidemicznej.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ